Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

'Varlık Barışı' yeniden yürürlüğe girdi

Türkiye'de ilk olarak Kasım 2008'de uygulamaya konulan ve yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" yeniden yürürlüğe girdi.

'Varlık Barışı' yeniden yürürlüğe girdi

"Varlık Barışı" daha önce 6 kez uygulanmıştı. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet  ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler  çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı  kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecekler.

Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla  kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine  kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter  kayıtlarından  düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden  yararlanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz,  menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin  yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış  olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi  kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

13 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu  madde kapsamında Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi  aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir  kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,  altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile  taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecek.

Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem  kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere  kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi  kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate  alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen  taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme  kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim  tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim  tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil  edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.

Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların  elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi  uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle  vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden  faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların,  bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye  getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak  bir hesaba transfer edilmesi şart olacak.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden  itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla  kadar uzatmaya  Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren  varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil  edilmelerine ilişkin hususları, bildirime esas değerlerin tespiti,  bildirimin şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin  uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin  usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!