Geri 'Kılıçdaroğlu'na kırgınım!'

'Kılıçdaroğlu'na kırgınım!'

Geçen seçimlerde anketlerde Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkınca "Ö­nem­li olan par­ti­mi­zin ka­zan­ma­sı­" diyerek aday olmayan Tekin bu sefer kırgınlığını dile getirdi

06 Aralık 2013 Cuma, 12:03 - Siyaset
A
'Kılıçdaroğlu'na kırgınım!'

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­layan CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, bu açıklama öncesi hem partililer ile hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, yaptırdığı anketlerin sonuçlarını açıklamış ve kendisine "hayırlı olsun" denilmişti.

İs­tan­bul İl Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de 2009 se­çim­le­rin­de aday olması par­ti yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan is­tenen Tekin,  yap­tır­dı­ğı üç ayrı araş­tır­ma­da Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun adı öne çı­kın­ca, "Ö­nem­li olan par­ti­mi­zin ka­zan­ma­sı­" diyerek Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun kampanyası için ça­lış­ma yürütmüştü. 

İLK KEZ BU KADAR AÇIK KONUŞTU

CHP'­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Baş­kan­lı­ğı aday ada­yı Gür­sel Te­ki­n Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ile konuştu. Hem çarpıcı açıklamalar yaptı hem de "Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kırgınlığım var" itirafında bulundu.

İş­te Tekin'in an­lat­tık­la­rın­dan bö­lüm­ler:

NEZAKET KOŞULLARI İŞLEMEMESİ BENİ İNCİTTİ

"Be­nim için bi­rin­ci ön­ce­lik par­ti­mi­zin ik­ti­dar ol­ma­sı­dır. CHP'­nin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nen bir si­ya­set­çi­yim. Aday­lık ko­nu­sun­da en kü­çük ne­za­ket ko­şul­la­rı­nın iş­le­me­me­si be­ni in­cit­ti. El­bet­te kri­ter­ler uy­gu­la­nır, bun­lar bi­zim önü­mü­ze ge­lir­se yok sa­ya­ca­ğı­mız şey­ler de­ğil. Ama kri­ter­ler de­ğil, bel­li lo­bi­le­rin ça­ba­la­rıy­la 'şu şöy­le­dir, böy­le­di­r' de­ni­lir­se, ör­güt de in­cin­miş olur.

TEK BİR ADAYIN ÖRGÜTÜ DEĞİL

Kri­ter­le­re kim­se­nin iti­ra­zı yok. İti­raz, 4 aday ada­yı ol­ma­sı­na rağ­men, bun­lar ta­ma­men yok sa­yı­lı­yor ve aday aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­mış bir isim üze­rin­de odak­la­nı­lı­şı­na­dır. Bu du­rum, di­ğer aday aday­la­rı için cid­di bir hak­sız­lık. İs­tan­bul il ör­gü­tü sa­de­ce bir ada­yın ör­gü­tü de­ğil. Her aday ada­yı­na eşit me­sa­fe­de dur­ma­sı ge­re­kir­ken, dur­mu­yor. Ora­da da baş­ka bir tab­lo var. Üzü­cü ama bu üzü­cü tab­lo­yu da aşa­ca­ğız.

KILIÇDAROĞLU'NA KIRGINIM

"... so­ru­nuz üze­ri­ne söy­lü­yo­rum, Ge­nel Baş­ka­nım Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'na ya­şa­nan son olay­lar­la il­gi­li kır­gın­lı­ğım var. Ama, bu bir ağa­bey-kar­deş iliş­ki­sin­de­ki kır­gın­lık ney­se o ka­dar. Be­nim kır­gın­lı­ğım iş­le­yi­şe­dir..."

Diğer Siyaset Haberleri için tıklayın


06 Aralık 2013 Cuma, 12:03
A