Geri Kamu alacakları nasıl yapılandırılır?

Kamu alacakları nasıl yapılandırılır?

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

17 Ağustos 2013 Cumartesi, 11:59 - Ekonomi
A
Kamu alacakları nasıl yapılandırılır?

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tebliğ, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerin uygulamasına yönelik usul ve esasları içeriyor.

Buna göre, 1 Haziran 2013 itibarıyla 6111 sayılı kanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 2013 yılının haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerinin, tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesine imkan sağlandı.

Haziran 2013 itibariyla kanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, bu olanaktan yararlanacak. Bu borçluların dışında 6111 sayılı Kanun'dan yararlanmış olan diğer borçlular düzenlemeden faydalanamayacak.

6111 sayılı Kanun kapsamında 2013'ün haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerin, son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı tatbik edilmeyecek. Ancak söz konusu taksitlerin son taksidi izleyen ayda ödenmesi halinde 1 aylık süre için geç ödeme zammı hesaplanacak.

Ödeme süreleri uzatılan taksitler, ilgili ayında ödenebileceği gibi son taksit ödeme süresinden önce de ödenebilecek.

- Trafik cezaları

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları açısından 31 Aralık 2010'dan önce verilen ve 2 Ağustos 2013 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmeyen veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş idari para cezaları yapılandırılabilecek.

Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların fer'ileri hakkında da bu düzenlemeden yararlanılabilecek. Ayrıca 2 Ağustos 2013 itibarıyla asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de bu imkan geçerli olacak.

Söz konusu kanunlara göre verilen idari para cezalarının bu kapsamda değerlendirilebilmesi için idari yaptırım karar tutanaklarının 31 Aralık 2010'dan önce düzenlenmiş olması şartı aranacak. Bu tarihten sonra düzenlenen idari yaptırım kararlarında yer alan cezalar kapsam dışında kalacak.

Öte yandan, 31 Aralık 2010'dan önce verilmiş olmakla birlikte 2 Ağustos 2013 itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları da kapsama girmeyecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ekime kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerekiyor.

- Alacak tutarının tespiti

Kapsama giren idari para cezalarından 2 Ağustos 2013 itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olanlar 6111 sayılı Kanunun 2. maddesi hükümlerine göre yapılandırılacak. Söz konusu idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı fer'i amme alacakları yerine, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011'e kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın şartlara uygun ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer'ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kapsamda olup 2 Ağustos 2013 itibarıyla kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları veya aslı ödenmiş idari para cezasına bağlı fer'i alacaklar, 12 Mart 2011 tarihli 1 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin II/B bölümünün ilgili açıklamalarına göre yapılandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanma şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, 6495 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemleriyle ilgili olarak dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor.

Yürürlük tarihi olan 2 Ağustos 2013 itibarıyla kesinleşmemiş idari para cezaları 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve 1 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin III/B-6 bölümünde yapılan açıklamalara göre yapılandırılacak.

Alacakların yapılandırılması sırasında hesaplanacak olan TEFE/ÜFE tutarları, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011'e kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

Yapılandırılma sonucu bulunan tutarın, (1,05) katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın 3 eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekiyor.

Borçlular yapılandırılan alacak tutarını peşin olarak da ödeyebilecek.

 

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


17 Ağustos 2013 Cumartesi, 11:59
A