Kaleli'den meslek lisesi atağı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sena Kaleli, mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin prim ödemeksizin sigorta kapsamına dâhil edilmesi istedi.

Kaleli'den meslek lisesi atağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Sena Kaleli, iş kazası ve meslek hastalığı riski altında mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin, prim ödemeksizin sigortalı kapsamına dâhil edilmeleri gerektiğini belirterek konuyu TBMM gündemine sundu.

Demografik olarak genç bir yapıya sahip olan ülkemizde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime özendirilmeleri gerektiğini belirten CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, "Meslek lisesinde okurken mesleki beceri eğitimi çerçevesinde işletmelerde staj yapan öğrenci bir iş kazası sonucu kısa vadeli sigorta kollarında prim ödendiğinden dolayı sakat kalması ya da ölümü halinde 5510 sayılı SS ve GSSK hükümlerinden yararlanmaktadır. Meslek ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin de prim ödeme koşulu aranmaksızın aynı haklara sahip olması, eşitlik, sosyal adalet ve bu tür liselere özendirme açısından bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu düzenlemeyle Meslek Lisesi eğitimi gören öğrencilerin, teşvik ve destek amacıyla tam gün sigorta kapsamına alınmasını hedefliyoruz" dedi.


Kanun Taslağı ile ilgili çalışma ise aşağıdaki şekilde hazırlandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.


                                                                                                       Sena KALELİ
                                                                                                        Bursa Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Günümüzde sanayileşmiş ülkelerde öne çıkan üretim faktörleri; bilim, teknoloji ve nitelikli iş gücüdür. Bu doğrultuda kalifiye insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duyulmakta ve uluslararası ticarette rekabet üstünlüğünün sağlanması amacıyla mesleki eğitim daha fazla önem kazanmaktadır. Oysa mevcut yapıda orta öğrenim düzeyindeki gençler, üniversite eğitimini iyi bir gelecek için tek koşul olarak benimsemekte ve tercihlerinde genel eğitime yönlendirilmektedirler. Ancak üniversitelerin kapasitelerinin sınırlı olması, verilen eğitimin kalitesinin her geçen yıl daha da düşmesi, bilimsel araştırma ve çalışmaların yetersizliği gibi nedenlerden dolayı gençlerin büyük bir bölümü hiçbir meslek sahibi olmadan iş hayatına atılmakta ve çoğu hizmet sektöründe okullarıyla ilgisi olmayan alanlarda çalışarak yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Üniversiteli işsizlerin her geçen yıl çığ gibi artması da bunun en açık göstergesidir.

Bu nedenle demografik olarak genç bir yapıya sahip ülkemizde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime özendirilmeleri gerekmektedir.


Halen ülkemizde MEB'e bağlı mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 2800 okulda 2011 - 2012 istatistiklerine göre 2 milyon 100 bine yakın öğrenci eğitim görmektedir.

Bu öğrenciler halen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında,  "5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır." hükmü ile güvence altında bulunmaktadırlar. Yani İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, yönünden sigortalı iken, okullardaki öğrenciler staja başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılmaktadır.

Oysa bu öğrenciler öğrenimleri süresince de okullardaki atölyelerde özellikle 9. sınıftan itibaren pratik uygulama yapmakta ve üretimde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla okullarda da iş kazası ve meslek hastalığı riski taşımaktadırlar. Meslek lisesinde okurken mesleki beceri eğitimi çerçevesinde işletmelerde staj yapan öğrenci bir iş kazası sonucu kısa vadeli sigorta kollarında prim ödendiğinden dolayı sakat kalması ya da ölümü halinde 5510 sayılı SS ve GSSK hükümlerinden yararlanmaktadır. Meslek ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin de prim ödeme koşulu aranmaksızın aynı haklara sahip olması, eşitlik, sosyal adalet ve bu tür liselere özendirme açısından bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu düzenlemeyle Meslek Lisesi eğitimi gören öğrenciler, teşvik ve destek amacıyla tam gün sigorta kapsamına alınacak, primleri devlet tarafından ödenecektir. Özel meslek liselerini de kapsayacak olan bu özendirici sigorta uygulamasında primlerin yarısı ilgili özel eğitim kurumunca, diğer yarısı ise devlet tarafından karşılanacaktır.     


MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 4. Maddesinin ikinci fıkrasına (ğ) bendi eklenmek suretiyle "sigortalı" kapsamına alınmıştır.

Madde 2.-  Madde ile sigortalı kapsamına alınan mesleki ve teknik lise öğrencilerinin prime esas tutarlarının kapsamı "asgari ücret" olarak belirlenmiştir.

Madde 3.-  Madde ile prime esas aylık sigortalılık bedelinin devlet okullarında tamamının hazine tarafından, özel okullarda ise yarısı özel okullardan, diğer yarısının ise hazine tarafından ödenmesi düzenlenmiştir.
Madde 4.- Yürürlük maddesidir.

Madde 5.- Yürütme maddesidir.


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

                      
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"(ğ) Mesleki ve teknik eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitim görmekte olanlar,"

MADDE 2- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"(l) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki sigortalılar için aylık prime esas kazanç tutarının belirlenmesinde asgari ücret tutarı esas alınır."

MADDE 3- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"(i) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki sigortalıların (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden hesaplanacak primleri Hazinece ödenir. Ancak, özel meslek liselerinde eğitim görmekte olanların, primlerinin yarısı ilgili eğitim kurumu tarafından diğer yarısı ise Hazinece ödenir."

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!