Bursada Bugün Bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

Alkol yasağına veto

Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun içki yasağını, mahkeme iptal etti.

Alkol yasağına veto

 

AK­P'­li Af­yon Va­li­si İr­fan Bal­kan­lı­oğ­lu, 27 Ni­san 2012'de aldığı ka­rar­la kent­te iç­ki sa­tı­şı­nı ve tü­ke­ti­mi­ni ya­sak­la­dı. Gerekçe olarak, 'ka­mu esen­li­ği­' ve 't­ra­fik ka­za­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı­' gös­te­ril­di. Af­yo­n'­un ar­dın­dan bu ya­sak; Is­par­ta, Kay­se­ri, Şan­lı­ur­fa, Kon­ya, Er­zu­rum, Ri­ze, Trab­zon, Ba­lı­ke­sir ve Bi­le­cik il­le­rin­de uy­gu­lan­dı. Tepki çeken bu kararın ip­ta­li için Af­yon İda­re Mah­ke­me­si­'n­de da­va açıl­dı. Sözcü gazetesinin haberine göre;  mah­ke­me sonuçlandı ve Va­li Bal­kan­lı­oğ­lu­'nun 'iç­ki ya­sa­ğı' ip­tal edildi.

SUÇ TEŞKİL ETMİYOR
Mah­ke­me, va­li­li­ğin tra­fik ka­za­la­rıy­la il­gi­li öne sür­dü­ğü ge­rek­çe için, "T­ra­fik ka­nun­la­rın­da, al­kol­lü araç kul­la­nan­la­ra ne tür iş­lem­ler ya­pı­la­ca­ğı­ be­lir­len­miş­tir. De­ne­tim yet­ki­si bu­lu­nan va­li­lik, ya­sal da­ya­na­ğı ve yet­ki­si ol­ma­dan ya­sak­la­ma ka­ra­rı al­mış­tır. Açık alan­da iç­ki içil­me­si­nin ya­sak­lan­ma­sı, Ana­ya­sa­'da­ki ki­şi hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin özü­ne mü­da­ha­le ni­te­li­ğin­de­dir. Ya­sak ko­nu­nun mev­zu­at­ta suç teş­kil et­me­di­ği hal­de ida­ri ka­rar­la ka­ba­hat­lar ka­nu­nu kap­sa­mın­da mü­ey­yi­de ge­ti­ril­di­ğin­den, tüm bu yön­le­ri ile anı­lan bu dü­zen­le­me­nin ya­sal da­ya­nak­tan yok­sun ol­du­ğu so­nu­cu­na va­rıl­mış­tı­r" de­nil­di

İÇKİ SATAN BAYİYE RUHSAT ENGELİ

YURT ge­ne­lin­de iç­ki ve si­ga­ra sa­tan 170 bin es­na­fın ruh­sat­la­rı­nın, 1 Ni­sa­n'­a ka­dar ya­ni 5 gün içe­ri­sin­de ye­ni­len­me­si ge­re­ki­yor. An­cak bu yıl da­ha da ar­tan bü­rok­ra­tik en­gel­ler ne­de­niy­le, 112 bin es­naf ye­ni ruh­sat ala­ma­dı. 1 Ni­sa­n'­a ka­dar ruh­sat­lar ye­ni­len­me­di­ği tak­dir­de bak­kal, bü­fe, mar­ket gi­bi çok sa­yı­da­ki iş ye­rin­de iç­ki ve si­ga­ra sa­tı­şı ya­pı­la­ma­ya­cak. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Ge­nel Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken açık­la­ma yap­tı. Pa­lan­dö­ken, "Ruh­sat uza­tı­mı sü­re­ci, bu se­ne geç­miş yıl­la­ra kı­yas­la ek şart­lar içe­ri­yor. Bu ek şart­lar, ruh­sat uza­tı­mı­nın da­ha uzun bir sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta. Ye­ni­le­me sü­re­si uza­tıl­maz­sa, on bin­ler­ce es­naf bu ürün­le­ri sa­ta­ma­ya­ca­k" de­di.

 

Kalan karakter : 450

Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!